Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            KontaktyOdhlásiť dieťa
zo stravy môžete:
- v pondelok do 07:30 h
- ostatné dni do 14:00 h
pre odhlásenie na
nasledujúci deň.
Odhlásiť dieťa môžete
osobne, telefonicky
alebo písomne.
Prečítajte si tiež
dôležité pokyny
na tejto stránke.


Úradné hodiny
školskej jedálne:
v pracovné dni
06:00 - 08:30 h
alebo iný termín
po dohode na
telefónnom čísle
0903 501 167


  Zamestnanci školskej jedálne

 • Jana Mlynáriková - riaditeľka školskej jedálne
 • Jozefína Mušáková - hlavná kuchárka
 • Martina Gajdošová - zaučená kuchárka
 • Marta Koláriková - pracovník v prevádzke
 • Martina Michalovičová - pracovník v prevádzke     9. - 13. december 2019


  Stravná jednotka

 • poldenná dochádzka (desiata, obed) - 1,21 €
 • celodenná dochádzka (desiata, obed, olovrant) - 1,45 €


  Dôležité pokyny

 • Rodič / zákonný zástupca dieťaťa je povinný mesačne (spravidla 5. pracovný deň v mesiaci) prevziať poštovú poukážku na zaplatenie stravy v triede, ktorú dieťa navštevuje, prípadne u riaditeľky školskej jedálne.
 • Príspevok sa uhrádza poštovou poukážkou alebo prevodom z účtu do 10. dňa v danom mesiaci na bankový účet školskej jedálne: SK49 0200 0000 0000 1573 8382, od 1.1.2020 na číslo účtu: SK68 0200 0000 0026 4150 1656.
 • Na poštovej poukážke neprepisujte údaje ani sumu! Prípadné nezrovnalosti riešte s riaditeľkou školskej jedálne osobne alebo telefonicky.
 • V prípade úhrady stravného príspevku po 10. dni v mesiaci je potrebné priniesť riaditeľke školskej jedálne k nahliadnutiu doklad o zaplatení. Na doklad uveďte meno dieťaťa z dôvodu, že sa nemusí vždy zhodovať s menom rodiča / zákonného zástupcu.
 • Odhlásiť alebo prihlásiť dieťa zo stravy môžete v pondelok do 07:30 h, ostatné dni najneskôr do 14:00 h pre odhlásenie alebo prihlásenie na nasledujúci deň. Odhlasovať môžete osobne u riaditeľky školskej jedálne, telefonicky na čísle: 0903 501 167, alebo zápisom do zošita, ktorý sa nachádza na prízemí každého pavilónu. Pri písomnom odhlásení napíšte dátum, meno dieťaťa a dni jeho neprítomnosti v MŠ.
 • Upozorňujeme, že čiastka za neprítomnosť dieťaťa po odhlásení z MŠ bude odpočítaná pri ďalšom predplatnom v nasledujúcom mesiaci. To znamená, že stravná jednotka za neprítomnosť dieťaťa napr. v mesiaci september bude odpočítaná v platbe za mesiac október.
 • V prípade, že ste neprítomné dieťa v MŠ nestihli odhlásiť zo stravy, môžete si v čase od 12:00 do 13:00 h prísť pre obed do vlastných čistých nádob. Nádoby môžete priniesť aj v dopoludňajších hodinách a uložiť ich označené s menom dieťaťa na stôl v spojovacej chodbe pred kuchyňou. Dieťa má nárok na odobratie obedu do vlastných nádob len v prvý deň neprítomnosti v škole, ostatné nasledújúce dni neprítomnosti je rodič povinný dieťa zo stravy odhlásiť. Ak tak neurobí, obed dieťaťu prepadne.