Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty


Triedna učiteľka: Mgr. Denisa Boráková
Učiteľka: Janka Goldbergerová, zástupkyňa riaditeľky


5 - 6 ročné deti
pavilón B, poschodie


           Na dosiahnutie celostného rozvoja osobnosti detí sú v triede pripravované aktivity, ktoré ich stimulujú k iniciatíve, skúmaniu, bádaniu a experimentovaniu. Veľkú úlohu pri tom zohrávajú stavebnice LEGO SOFT - pružná kreatívna zostava kociek a LEGO - základné diely. Prostredníctvom edukačných softwérových programov v počítačoch rozvíjame digitálnu gramotnosť detí. Veľkým pomocníkom v triede je nová interaktívna tabuľa s nainštalovaným softvérom Flow!Works.
           Z dôvodu profilácie MŠ pre rozvoj všeobecnej pohybovej prípravy plní trieda rozvíjajúci program „S gymnastikou hravo - zdravo“. V triede kuriatok je organizovaných množstvo výletov a exkurzií, čím sa stimuluje kritické a tvorivé myslenie detí, napomáhajúce k riešeniu zadaných problémových úloh. Podnetným prostredím sa rozvíjajú kvality dieťaťa, čím sa zabezpečuje úspešný vstup do základnej školy.


Fotografovanie v MŠ - galéria triedy:
2013/14    2014/15    2015/16    2016/17    2017/18    2018/19