Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty
  Prevádzka materskej školy

 • Materská škola je otvorená v pracovných dňoch
  od 06:00 do 16:30 h
 • Ranný príchod detí: od 06:00 do 08:00 h
  V prípade pravidelnej dochádzky dieťaťa v inom čase je rodič
  povinný písomne oznámiť riaditeľke školy čas príchodu
  a dohodnúť spôsob stravovania tak, aby to nenarušilo činnosť
  ostatných detí.
  V prípade ojedinelej zmeny príchodu dieťaťa to stačí oznámiť
  učiteľke v triede osobne alebo telefonicky deň vopred.
 • Vyzdvihnutie detí pri celodennom pobyte: od 14:30 do 16:30 h
 • Vyzdvihnutie detí pri poldennom pobyte: po dohode s učiteľkou v triede, zvyčajne do 12:00 h
 • Počas letných prázdnin je naša MŠ na jeden mesiac zatvorená, starostlivosť o deti je zabezpečená v neďalekej MŠ na ulici M. Mišíka.


  Všeobecné informácie

 • Do našej materskej školy prijímame spravidla deti od troch do šiestich rokov veku. Výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku.
 • Deti mladšie ako 2 roky sa do materskej školy neprijímajú.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
 • Prijímanie detí do materskej školy prebieha v zmysle § 3 ods. 1 a ods. 2 Vyhlášky MŠ SR 306/2008 Z. z. o MŠ a v zmysle § 28 ods. 19 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe príkazného listu primátorky mesta, zvyčajne na začiatku mesiaca máj.
 • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti jeho rodiča, resp. zákonného zástupcu. Žiadosti o prijatie budú k dispozícii v mesiaci apríl. Súčasťou žiadosti je potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa, k žiadosti sa prikladá dotazník k zápisu do MŠ. Žiadosť spolu s dotazníkom si môžete prevziať v materskej škole alebo stiahnuť tu
 • Pre viac informácií si môžete prečítať školský poriadok


  Poplatky

 • ŠKOLNÉ: 18,- € / mesiac, číslo účtu: SK75 7500 0000 0040 2406 4648, variabilný symbol: 550607, v správe uvádzajte meno dieťaťa a mesiac, za ktorý je platba realizovaná
  platí sa najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

 • STRAVNÉ: 1,27 € / deň pri celodennej prevádzke, číslo účtu: SK49 0200 0000 0000 1573 8382,
  platí sa mesiac vopred najneskôr do 25. dňa v mesiaci.
  Viac informácii o strave, stravnom príspevku a školskej jedálni nájdete v časti Jedáleň

 • RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK: 5,- € / mesiac,
  platí sa mesačne alebo štvrťročne.

 • DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK: chcete finančne podporiť našu materskú školu? Môžete tak urobiť poukázaním ľubovoľnej čiastky na číslo účtu: SK72 5600 0000 0090 1833 1001.
  Všetkým sponzorom vopred ďakujeme!


  Čo potrebuje dieťa pri nástupe do MŠ

 • novoprijaté deti - potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave dieťaťa
 • prefotenú kartičku poistenca
 • papučky alebo sandálky na prezutie
 • pyžamko
 • náhradné veci do skrinky na prezlečenie (spodné prádlo, nohavice, tričko, ponožky a pod.)
  všetky veci žiadame viditeľne označiť alebo podpísať z ich vnútornej strany, predíde sa tak zbytočným výmenám a stratám
 • hygienické potreby podľa zoznamu v šatni príslušnej triedy - v septembri na prvý polrok, vo februári na druhý polrok


  Rady pre rodičov, ako pripraviť dieťa na nástup do MŠ

  Odlúčenie detí od rodičov býva ťažké. Niektoré deti si zvykajú ľahko, iné s problémami. Postupne si však deti v kolektíve nájdu nových kamarátov, povymýšľajú rôzne lapajstvá a zistia, že im je v materskej škole dobre. Ako môžete pomôcť sebe a svojmu dieťatku rýchlejšie sa zadaptovať v novom prostredí? Tu je niekoľko osvedčených rád, ktoré vám pomôžu:
 • Rozprávajte sa s dieťaťom o materskej škole skôr, ako do nej nastúpi, pred nástupom dieťa oboznamujte s areálom školského dvora.
 • Pripravujte svoje dieťa na to, že Vy s ním v škole nebudete.
 • Nelúčte sa dlho, nevchádzajte do triedy "hrať" sa s dieťaťom a odchádzajte bez otočenia. Dieťa ubezpečte, že ho ľúbite, dajte mu pusu a odíďte.
 • Nezabudnite mu s úsmevom pripomenúť, že poobede, keď sa vyspinká, zase prídete.
 • Neprivykajte dieťa adaptovať najskôr doobeda a po čase na celý deň. Prax nám ukázala, že dieťa lepšie zvláda hneď celodennú adaptáciu, kedy si od začiatku zvyká na denný režim.
 • Do školy prichádzajte s úsmevom a veselo sa pýtajte na to, čo deti robili a prežili. Ak dieťa budete utvrdzovať v tom, že sa vám to veľmi páči, aj váš potomok bude spokojnejší.

  Už teraz sa tešíme na nových kamarátov a držíme palce nielen deťom, ale aj vám, milí rodičia!